Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

Pobyty/turnusy rehabilitacyjne - w trakcie stanu epidemiologicznego Covid-19.

Regulamin: Pobyty oraz turnusy rehabilitacyjne podczas stanu epidemiologicznego Covid-19.

Pobyty oraz turnusy rehabilitacyjne świadczone są zgodnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Krajową Radę Fizjoterapeutów. Ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

● przed przyjazdem do ośrodka wykonywany jest wywiad telefoniczny (mailowy), (w tym celu wypełnia się Ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów),

● podczas przyjazdu mierzona zostaje temperatura ciała dziecka oraz opiekuna, podwyższona temperatura (37,5℃) stanowi podstawę do odmowy przyjęcia na ośrodek,

● w ośrodku zostaje ograniczona ilość gości, którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie,

● na ośrodku istnieje bezwzględny zakaz przebywania osób nie zakwaterowanych (z wyłączeniem pacjentów ambulatoryjnych),

● personel ośrodka zostaje wyposażony w środki ochrony indywidualnej w tym, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby,

● ogólnodostępna kuchnia, jadalnia, kącik zabaw dla dzieci, plac zabaw na zewnątrz, basen, oraz inne przestrzenie, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, będą wyłączone z użytkowania do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania,

● pacjentom udostępnia się pomieszczenie socjalne z lodówką, z której korzystać można przy użyciu szczególnych zasad bezpieczeństwa (1 rodzina w pomieszczeniu, dezynfekcja rąk przed otwarciem lodówki),

● pacjentów będzie obowiązywać noszenie maseczek i zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów,

● nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (decyzję podejmuje fizjoterapeuta). Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent,

● grafik zajęć pacjentów będzie ułożony, w taki sposób aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni (utrzymanie co najmniej 1-2 m odległości między pacjentami),

● po każdym zabiegu planowana jest przynajmniej 5min przerwa podczas której odbywać się będzie dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt),

● ogranicza się poruszanie pacjentów po ośrodku, aby zminimalizować możliwość kontaktów,

● ogranicza się wizyty w biurze do minimum, zalecany kontakt telefoniczny,

● w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, rodzic/opiekun prawny telefonicznie informuje o tym zdarzeniu biuro i nie wychodzi z pokoju. Następnie zastosowane są procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem,

● w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (jw.) podczas rehabilitacji, zajęcia zostają natychmiast przerwane i zostają zastosowane procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem.


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Jeśli klient znajduje się w gabinecie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu. Umożliwi to obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Wstrzymanie przyjmowania klientów, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.


Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

1. Obowiązek zapoznania personelu gabinetu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

2. Pracownicy i obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.