Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

Rehabilitacja ambulatoryjna - Regulamin w trakcie stanu epidemiologicznego Covid-19

Regulamin: Rehabilitacja ambulatoryjna podczas epidemii Covis-19.

Rehabilitacja ambulatoryjna świadczona jest zgodnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Krajową Radę Fizjoterapeutów. Ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

● rejestracja odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail),
● przed wizytą wykonywany jest wywiad telefoniczny (mailowy), którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (w tym celu wypełnia się Ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów),

● rodzic /opiekun prawny wypełnia i podpisuje przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na Covid -19,

● personel ośrodka zostaje wyposażony w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby,

● obowiązkiem rodzica /opiekuna jest zagwarantowanie maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych dla pacjenta,

● Przy wejściu do ośrodka każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce,
● umożliwia się pacjentowi /rodzicowi /opiekunowi kolejną dezynfekcję rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu,
● pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Grafik zajęć będzie ułożony w taki sposób, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni (rekomendowane jest utrzymanie co najmniej 2 m odległości między pacjentami),

przed rozpoczęciem zajęć, mierzona zostaje temperatura ciała, podwyższona temperatura (37,5℃) stanowi podstawę do odmowy rehabilitacji,

● w zajęciach udział bierze tylko terapeuta i pacjent. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach i ograniczona do jednej osoby pełnoletniej.

● w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby podczas rehabilitacji, zajęcia zostają natychmiast przerwane i zostają zastosowane procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem,
● opiekun /rodzic, który nie uczestniczy bezpośrednio w terapii, ma obowiązek oczekiwania na korytarzu, tak aby w razie jakichkolwiek zmian w zdrowiu lub stanie pacjenta, możliwa
była natychmiastowa interwencja,

● po każdej wizycie planowana jest przynajmniej 5min przerwa podczas której odbywać się będzie dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualnie elementy urządzeń zabiegowych) oraz wietrzenie pomieszczenia,

● ogranicza się poruszanie pacjentów po ośrodku, aby zminimalizować możliwość kontaktów,

● ogólnodostępna kuchnia, jadalnia, kącik zabaw dla dzieci, plac zabaw na zewnątrz, basen , oraz inne przestrzenie, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, będą wyłączone z użytkowania do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania,Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Jeśli klient znajduje się w gabinecie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu. Umożliwi to obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Wstrzymanie przyjmowania klientów, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

1. Obowiązek zapoznania personelu gabinetu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

2. Pracownicy i obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.