Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna obejmuje przede wszystkim dzieci, u których najczęściej występujące objawy parcjalnych zaburzeń rozwoju, to:
 • percepcja słuchowa,
 • percepcja wzrokowa,
 • artykulacja,
 • rozwój ruchowy,
 • lateralizacja,
 • orientacja przestrzenna oraz często współtowarzyszące tym nieprawidłowościom lub stanowiące wtórne do nich zaburzenia w postaci nadpobudliwości i zahamowania psychoruchowego,
 • obniżonej koncentracji uwagi.

Wśród metod stosowanych w terapii pedagogicznej wyróżnia się:

 • muzykoterapię i trening relaksacyjny,
 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • metodę Marianne Frostig i Davida Horne „Wzory i obrazki”,
 • metodę Symboli Dźwiękowych,
 • techniki parateatralne,
 • metodę malowania dziesięcioma palcami,
 • system percepcyjno-motoryczny Kepharta,
 • plastykoterapię,
 • kinezjologię edukacyjną oraz terapię dzieci z zaburzoną neurodynamiką oraz wiele innych.

Praca korekcyjno-kompensacyjna obejmuje:

 • Ćwiczenia w zakresie usprawniania percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, spostrzegawczość);
 • Ćwiczenia w zakresie usprawniania percepcji słuchowej (analiza i synteza słuchowa, koordynacja słuchowo-ruchowa, pamięć słuchowa, słuch fonemowy);
 • Ćwiczenia w zakresie kształtowania prawidłowej artykulacji głosek;
 • Ćwiczenia w zakresie wzbogacania słownika czynnego i biernego;
 • Ćwiczenia w zakresie rozwijania logicznego myślenia;
 • Ćwiczenia w zakresie orientacji przestrzennej, stosunków przestrzennych, w schemacie własnego ciała;
 • Ćwiczenia lateralizacji;
 • Ćwiczenia wyrabiające odruch równowagi;
 • Ćwiczenia w zakresie usprawniania ogólnej koordynacji ruchów;
 • Ćwiczenia w zakresie usprawniania funkcjonowania analizatora kinestetyczno-ruchowego;
 • Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi;