Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

JAKOŚĆ WODY

Informujemy, iż na podstawie wyników badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wykonywanych regularnie przez akredytowane laboratorium (SGS Polska Sp z.o. Laboratorium Środowiskowe) woda basenowa spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz.2016).

Jakość wody jest na bieżąco monitorowana i poddawana działaniom naprawczym w pełnym zakresie określonym przez wyżej wymienione rozporządzenie.

Aktualne badania wody dostępne są do wglądu w biurze (w czasie jego otwarcia).