Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Turnusy z PFRON trwają 14 dni. Z tego rodzaju dopłat można korzystać tylko raz w danym roku kalendarzowym. Trzeba również pamiętać, że dofinansowanie pokrywa jedynie część kosztów wyjazdu. Aby ubiegać się o tę formę pomocy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) należy spełnić następujące warunki:

  • złożyć odpowiednie dokumenty,
  • wybrać ośrodek i organizatora turnusu posiadającego wpis do odpowiedniego rejestru,
  • spełnić aktualne kryterium dochodowe,
  • posiadać aktualne badania lekarskie, będące podstawą uczestnictwa w zabiegach fizjoterapeutycznych
  • oświadczyć, że w czasie turnusu, na który pozyskujemy środki nie będziemy pełnić funkcji członka kadry lub opiekuna innego uczestnika

Na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON można wyjechać również z opiekunem. Warunkiem tego jest wyraźne zaznaczenie przez lekarza na wniosku o skierowanie pacjenta na turnus konieczności jego wyjazdu z opiekunem wraz z uzasadnieniem takiego wskazania. Jako opiekun może wyjechać tylko osoba, która nie pełni funkcji członka kadry w czasie turnusu, nie jest niepełnosprawnym wymagającym opieki, jest osobą pełnoletnią lub ma ukończone 16 lat i jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, wspólnie z nią zamieszkującą.

Dokumenty jakie należy złożyć do PCPR starając się o dofinansowanie to:

  • wniosek o dofinansowanie (wzory wniosków można pozyskać ze strony PCPR lub w jego siedzibie)
  • wniosek od lekarza o skierowaniu pacjenta na turnus rehabilitacyjny,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. W ciągu siedmiu dni od zapadnięcia decyzji zainteresowany informowany jest o niej listownie, a następnie ma 30 dni na wybór odpowiedniego ośrodka i terminu turnusu. Wybór musi być dokonany i zgłoszony w tym terminie do PCPR, ale z zastrzeżeniem, że nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Następnie wybór osoby niepełnosprawnej jest akceptowany lub odrzucany przez PCPR w terminie 7 dni od jego zgłoszenia, w przypadku odrzucenia wskazywane są powody i biorąc je pod uwagę osoba starająca się o wyjazd musi wybrać ponownie.